​​Debaajmod: Alvin Ted Corbiere
Gaa-nishnaabewisidood: Alan Corbiere

Nahaaw, mii maanda nahii, zaag’igaans, mskowaabgankaag zhinkaade kina maanda
e-teg. Gidaabik maanda te, wedi go bezhig bemaabkaag. Dbi zhiwi maanda
endaajiw’ngwenh wi nbiish. Gaa’sh giiwenh maamdaa zhiwi wii-ni-tkamseng
bboong, mkomiing. Kaa maamdaa zhiwi go wiya ji-tkamangba, maanda nikeyiing,
maage wi nikeyiing. Gwii-nkise iishin. Gewii gii-kido wa akiwenziiba, mii gaaigoowaangba wi. Kina’sh go maanda. Kina go ji-sapojiishkog aawan wi. Aapji
wiinjiishkogaa zhiwi. Nchiimaawaagmi go maanda nbiish. Gaawii maamdaa wiimnikwed wiya wi. Mii go wi zhimaagwag, mii wi e-naagmig wi. Bngii go naa genii,
n-ninj go naa ngii-nakaazan wii-gjipdamaanh wi nbiish. Aapji go maanaadaagmi.
Gaa go waawaach zhiwi maamdaa naa wii-yaawaad, zhiishiibag, gaa’sh go maamdaa
wesiinh wii-mnikwed wi nbiish. Zaam maanaadaagmi, nchiimaawaagmi. Kina go
zhiwi naama’iinh, mii wi zhiwi ezhi-nkiseyin zhiwi aanwii-zhaayin, aapji
nookjiishkogaa wi. Aapji gaasin zhiwi maanda, gaasabiiyaa go naa zhiwi. Gaawii go
mshkosi maanda aawzinoo. Maanpii gnimaa eta giiwtaaya’iinh. Miinwaa oodi ekwaaya’iinh mshkosi aawan. Gaa’shii gnige, gaawii biinaagmisnoo wi nbiish,
nchiimaawaagmi. Manj geye e-kwiindmaagwenh zhiwi naanaawa’iinh, n-kendziin.
Aapji go naa gnimaa dkwiindmaadag kina maanda zhooshkanaabik. Naama’iinh
manj dash wenji-, aapji shwii go wiinjiishkogaa zhiwi, kina’sh go maanda
zhooshkanaabik aawan. Mii wi gaa-kidba ko akiwenziinh-ba. Gaa’sh wiikaa gegeti
go zhiwi wiya n-ndawaabmaasii ji-bbaayaad nbiing, maage zhi-tkamiid maage wiingidaase iishin. Mii gaa-igoowaangba. Nahaaw.

© M’Chigeeng First Nation