Debaajmod: Alvin Ted Corbiere
Gaa-nishnaabewisidood: Alan Corbiere
Gaa-naawbiiged: Evelyn Roy

Mii wa waa-dbaajmag bezhgoogzhii, gaa-naabmagba ngoding
kizheb oo-shamaawsang, oo-shamagwaa giwi bezhigoogzhiig.
Mii ko wa kiwenziinh-ba gaa-kidod “Ntam go da-wiisniwag
giwi bezhgoogzhiig jibwaa-wiisniying kizheb. Ka-shamaag
jibwaa-oo-nokiiwaad.” Mii’sh ngoding oodi kizheb zhaayaanh
ookaangamgong, Mii gaa-zhi-waabmag wa bezhigoogzhii,
Bezhig wa bezhgoogzhii, niizh gii-yaawag. Mkadeyaatig. Aapji
boozam mkadewizi wa. Mii dash wi gaa-zhi-waabmag bibiindigeyaanh ookaangamgong. Aapji go gwetaan-bweza.
Mii go zhiwi aanind eni-zhi-waawaabshkishing zhiwi yaapiitibwezod. Miinwaa aapji go weweni kaabiig-,
Kaadeyaabii’gnigaadenoon niwi omiinzisan
Kaabiignigaadenoon miinzisan iidig mii zhi-ni-bskaabiiyaanh
gaa-zhi-wiindmawag kiwenzii-ba gaa-oo-naabmag wa
bezhgoogzhii. Mii’sh gaa-kidod wi, “Mji-mnidoo sa wa, gaa-bi-
2
naanaad niwi,” gii-kida. Gii-bi-daawngenan wii-bbaa dbi gaazhaagwenh gaaawii giikendziin gii-bskaabwinaan’sh wii go
iidig niwi gchi-kizheb go naa maanda geyaabi go gwetaanibweza wa bezhigoogzhii. Mii wa gaa-oo-naabmagba aw mii wi
shkintam genii gii-waabmag wi zhinaagzid wi. Ngiimaamkaadendam weweni gaa-zhi-kaad-, kaadaabiignind wa,
kaadenind, kaadenigaadenoon niwi omiinzisan. Mii wi.